JAPAN
Score
4 0
GERMANY
0
FUNAKUBO, Haruka
-57 kg
STARKE, Pauline
0
0
HARADA, Kenshi
-73 kg
GABLER, Alexander Bernd
0
1
NIIZOE, Saki
-70 kg
MAEKELBURG, Sarah
0
1
MASHIYAMA, Kosuke
-90 kg
TRIPPEL, Eduard
0
1
TOMITA, Wakaba
+70 kg
BOEHM, Alina
0
1
OTA, Hyoga
+90 kg
FREY, Johannes
0