President
LU Wei-Chen
General Secretary
LU Mei Yi
Technical Director
HUANG Kuo En