TURKEY
Score
3 4
JAPAN
0
SIMSEK, Musa
-81 kg
OTAKE, Ryunosuke
1
0
OZTURK, Hilal
+63 kg
YAMAKI, Ion
1
1
ERTUG, Munir
+81 kg
SUGAWARA, Mitsuki
0
1
ERTUG, Munir
+81 kg
SUGAWARA, Mitsuki
0
0
KARABULUT, Buketnur
-48 kg
YOSHIOKA, Hikari
1
1
DEMIREL, Muhammed
-60 kg
SATO, Yuma
0
1
AFYONLU, Habibe
-63 kg
YAZAWA, Airi
0
1
AFYONLU, Habibe
-63 kg
YAZAWA, Airi
0
1
AFYONLU, Habibe
-63 kg
YAZAWA, Airi
0
1
AFYONLU, Habibe
-63 kg
YAZAWA, Airi
0
1
AFYONLU, Habibe
-63 kg
YAZAWA, Airi
0
0
ERTUG, Munir
+81 kg
SUGAWARA, Mitsuki
1