KENYA
Score
1 4
ANGOLA
0
DAMA, Martha
-63 kg
LUAMBA, Rosa
0
1
TUMAINI, Aisha
+63 kg
+81 kg
SEBASTIAO, Santos
1
0
KIARIE, David
-81 kg
GABRIEL, Zeferino
1
0
KAVURE, Amina Katana
-48 kg
GABRIEL, Vania
1
0
BAYA, David Katana
-60 kg
LUIS, Joaquim
1