President
KOZHAMZHAROV Kairat
General Secretary
ZHITKEYEV Askhat
Sports Director
ZHILKIBAYEV Samat