President
XIAN Dongmei
General Secretary
HU Weixing
Technical Director