President
KOLBAEV Zholdoshbek
General Secretary
RYSPAEVA Makhabat
Technical Director
SEIITKULOV Esen