President
GURBANMYRADOV Velmyrat
General Secretary
AMANDURDYYEV Tahyr
Sports Director
GELDIBAYEVA Chemengul