President
KOZHAMZHAROV Kairat
General Secretary
ZHITKEYEV Askhat
Technical Director
ZHILKIBAYEV Samat