President
ANISIMOV Vasily
General Secretary
LOBYNTSEV Vladimir
Sports Director
LARYUKOV Anatoly