President
ANISIMOV Vasily
General Secretary

Sports Director
NAVRAZHNYY Yury